חילופי דיירים/צרכנים

 

ע"פ החוק חובה על המחזיק בנכס להודיע בכתב לתאגיד על שינוי חילופי דיירים/צרכנים בנכס.

 

כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על חילופי דיירים, יחול חוב המים על התושב הרשום כמחזיק בנכס.

 

לצורך ביצוע שינוי מחזיק יש להגיש את המסמכים שלהלן:

 

1. דיווח עזיבה

 

שוכר יוצא:

 

  • דיווח הבעלים אודות דייר עוזב:

2. שוכר נכנס

 

דייר נכנס:

דיווח בעלים אודות כניסת שוכר חדש:


3. במכירת נכס – רכישת נכס

  • קריאת מונה עדכנית ליום הכניסה לנכס.
  • נסח טאבו.
  • תצלום ת.ז. של המוכר והקונה.
  • חוזה מכירה או כל הסכם אחר מלווה בתצהירים/ צו ירושה/ העברה ללא תמורה וכדו'.
  • בהעדר הבעלים יש להמציא ייפוי כח מאת הבעלים + תצלומי ת.ז. של מיופה ומיפה הכח.
  • במידה וקיים הסדר הוראת קבע בנקאית יש להמציא אישור מהבנק על הניכוי הדו חודשי הקרוב.

את המסמכים הנ"ל ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:

במשרדנו: מגדלי "שקל" - רחוב ז'בוטניסקי 168 קומה 5 בני ברק.
בדואר: בכתובת הנ"ל | בפקס: 073-2211099  | במייל:
fax@mei-barak.co.il