מכרזים

רשימת המכרזים
מכרז פומבי מס' 4/2017
מכרז לאספקה, התקנה והרצה של מערכת חיטוי מי שתיה בשיטת ה-UV לבארות ו' ו-ז' בבני ברק.